Potrebna Dokumentacija

POTREBNA DOKUMENTACIJA

WORK & TRAVEL USA

VIZA

Student koji učestvuje na “Summer Work and Travel USA” programu dobija J-1 vizu od američke ambasade koja je legalan dokument za ulazak u SAD. Ovaj dokument se izdaje uz obavezu da se kandidat nakon završetka programa vrati u svoju matičnu državu. Po pravilima Vlade SAD-a trajanje ove vize ne može biti duže od tri mjeseca. Student ima pravo da boravi još jedan mjesec turistički nakon isteka radnog dijela programa tj. 30 dana, a koji su namenjeni isključivo za putovanja. Učesnici programa lično odlaze na razgovor u Konzulat SAD-a.

Taksa za viziranje iznosi 160 USD u EUR.

Preko 95% naših studenata koji apliciraju dobijaju vize!

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

SAMO U WORK AND TRAVEL GROUP-u UČESNICI DOBIJAJU ČETVRTI MJESEC ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA URAČUNAT U CIJENU PROGRAMA!

ČETVRTI MJESEC PROGRAMA JE VEOMA BITAN SA STANOVIŠTA OSIGURANJA, JER STUDENT TADA PUTUJE I POTREBNA MU JE MAKSIMALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA!

Nakon završenog radnog dijela programa slijedi dodatni mjesec predviđen za putovanje po SAD-u, u kome postoje šanse da će studentu biti potrebna neka vrsta medicinske usluge, što smo u ovom slučaju pokrili pružanjem zdravstvenog osiguranja za period kompletnog boravka u SAD-u.

Zdravstveno osiguranje je obavezno i uključeno je u cijenu programa. Osiguranje važi za period trajanja programa. Osiguranje pokriva sve nesrećne slučajeve, ali ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasljedne bolesti. Svaki kandidat će dobiti karticu osiguranja i mora se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja i obavijestiti osiguravajuće društvo o potencijalnom korišćenju medicinskih usluga. Troškovi ljekova nijesu uključeni u medicinsko osiguranje. Svaki kandidat mora voditi računa o sebi i mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program.

Za zdravstveno osiguranje isključivo je nadležna sponzorska/organizatorska kompanija iz SAD-a.

DS FORMULAR

DS-2019 formular je zvanični sertifikat koji kandidatu omogućava da bude dio programa za kulturnu razmjenu; sadrži podatke o Organizatoru, dužini programa i precizira šta je svrha čitavog procesa. DS-2019 se izdaje od strane američke organizacije koja je Organizator boravka studenta u SAD-u. Formular ujedno predstavlja i dokaz da kandidat može legalno da radi u SAD-u.

DS-2019 je dokument na osnovu koga se aplicira za vizu. Svaki student prijavljen na program pri ulasku u ambasadu mora imati ovaj formular. Isti mora biti potpisan i pečatiran od strane konzula ili vice konzula i mora se čuvati tokom putovanja i boravka u SAD-u podjednako kao i viza. Viza nije važeća bez ovog formulara. DS-2019 mora se nositi sa pasošem stalno, u toku trajanja programa.

Ako postoji razlika između datuma od kada je viza važeća i od kada počinje program na DS-2019 formularu, (iako se u većini slučajeva ti datumi poklapaju) kandidat je dužan da ostane u SAD-u, do datuma, koji je naveden na  formularu I-94. Ako kandidat izgubi DS-2019 formular u Crnoj Gori u obavezi je da odmah obavijesti predstavnika agencije o tome, a u slučaju gubljenja DS-2019 u  Americi kandidat je u obavezi da obavijesti direktno Organizatora u SAD-u. Kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju. Ukoliko ne dostavi formular DS-2019 kandidat nema pravo na refundaciju novca koje je uplatio na ime programa.

SOCIAL SECURITY NUMBER

SSN je spcijalni broj koji svako mora da ima da bi legalno radio u SAD-u. Ukoliko student već ima SSN, nije potrebno opet da podnosi zahtjev već samo da ponese original karticu. Ovaj broj se dobija po dolasku u SAD. Potrebno je javiti se službi za izdavanje SSN-a, a prijava za broj se vrši u najbližoj kancelariji Social Security-ja, nakon dolaska u SAD. Zahtjev za SSN se podnosi u državi u kojoj će student raditi, odnosno državi koja se nalazi na studentovom DS-2019 formularu.

Kandidat mora priložiti:

  • Pasoš;
  • DS-2019 formular;
  • J-1 vizu;
  • I-94 formular;
  • Potpisan radni ugovor od strane poslodavca i studenta.

SSN se dobija u prosjeku nakon 15-20 dana, a kartica sa brojem nakon 1-3 mjeseca. Učesnici programa mogu raditi uz potvrdu da su predali dokumenta za SSN. Ukoliko je status potvrđen – student će dobiti socijalni broj (SSN), ukoliko status nije potvrđen aplikacija za socijalni broj će biti poslata odjeljenju Državne Bezbijednosti da bi se provjerio status studenta, što usporava proces dobijanja socijalnog  broja. Samo studenti sa potvrđenim statusom mogu dobiti socijalni broj. Studenti koji nijesu potvrđeni u SEVIS sistemu ili se ne pojave prvog dana na poslu imaće “NO SHOW” status i neće dobiti SSN (ovi slučajevi su rijetki). Poslodavci zadržavaju pravo da studenta isplate tek kada dobije original SSN karticu. U tom slučaju student neće dobiti platu dok ne dobije SSN karticu.

SEVIS

Student & Exchange Visitor Information System – SEVIS je sistem koji služi za evidenciju i praćenje učesnika kulturnih razmjena za vrijeme boravka u SAD-u.

Svi učesnici se registruju u SEVIS. Dokument SEVIS (I-901) je obavezan za dobijanje J-1 vize Detaljne informacije o SEVIS-u možete naći na sajtu: www.ice.gov.

I-94 FORMULAR

I-94 formular sadrži podatak o datumu ulaska i izlaska iz SAD-a. Svaki putnik koji nije državljanin SAD-a, se evidentira na granici pri ulasku u SAD. Predstavnici imigracionog odjeljenja elektronskim putem evidentiraju svakog studenta na granici pri ulasku u SAD i to označava datum ulaska u SAD kao i status J-1 vize.

Na obrazcu je takođe naznačena “dužina trajanja boravka” (D/S- Duration of Status) i taj datum se poklapa sa datumom na DS-2019 formularu, plus 30 dodatnih dana predviđenih za putovanje. Ukoliko se razlikuju datumi na I-94 i DS-2019 formularu, kandidat je dužan da napusti zemlju upravljajući se prema datumu na I-94 formularu.

Ukoliko kandidati ostanu u Americi nakon datuma navedenog na I-94, rizikuju da budu deportovani i da im se zabrani ulazak u SAD u budućnosti.